Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje
Regulamin sklepu agroGAJDA

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.agrogajda.pl prowadzony jest przez :

P.H.U Tadeusz Gajda .

Wpisany do EDG prowadzonej w Gminie Czarnocin.


P.H.U TADEUSZ GAJDA

KRZYŻ 36A

28-506 CZARNOCIN

WOJEWÓDŹTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

NIP- 662-005-00-47


I.   Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.agrogajda.pl są wyrażone w złotych polskich, oraz euro i dolarach amerykańskich (PLN)(EUR)(USD). Na terenie rzeczypospolitej polskiej cena towaru fiskalizowanego podawana jest w (PLN), wysyłka za granice naszego kraju jest możliwa.
 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  1. Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy AgroGajda.pl
  2. Cena specjalna  – cena obowiązująca przy sprzedaży promocyjnej lub nowości towarów i usług oferowanych przez sklep internetowy AgroGajda.pl .
  3. Na pełny koszt dostawy składa się: uzgodniona cena towaru powiększona o koszt obsługi płatności (karta, płatności internetowe) oraz koszty przesyłki kurierem lub listem poleconym wraz z kosztem opakowania.

 II.           Zamówienia:

 1. Sklep internetowy www.agrogajda.pl umożliwia Klientom:
  1. dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w PHU Tadeusz Gajda,
  2. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w PHU Tadeusz Gajda.
  4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.agrogajda.pl kierowane przez PHU Tadeusz Gajda do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
  5. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.agrogajda.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
  6. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
  7. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
  8. W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy www.agrogajda.pl towaru oferowanego w PHU Tadeusz Gajda, umowa kupna/sprzedaży zawierana jest w siedzibie firmy.
  9. Sklep www.agrogajda.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

III.         Dostawa:

  1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.agrogajda.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika lub poczty.
  2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
   1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
   2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia oraz kraju docelowego.
  3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
  4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, AgroGajda.pl zaleca sporządzić protokół szkodowy.

IV.          Sposoby płatności

  1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
   1. Przed wydaniem towaru klientowi:
    1. Przelew na rachunek bankowy PHU Tadeusz Gajda
    2. Kartą kredytową.
    3. Przelewy24
   2. W momencie odbioru towaru:
    1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu PHU Tadeusz Gajda
    2. Gotówką do rąk kuriera, w przypadku dostawy towarów za pobraniem oraz pośrednictwem kuriera.
  2. PHU Tadeusz Gajda może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez PHU Tadeusz Gajda jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż z płatnością odroczoną).
  3. Wysyłka towarów za granicę jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, ustaleniu ceny wysyłki i ceny ostatecznej.

 

V.            Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  2. Uszkodzone zniszczone opakowanie, widoczne ślady użytkowania przedmiotu.
  3. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
  4. Nie ma możliwości zwrotu towarów elektrycznych i elektronicznych .

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

 1. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 2. PHU Tadeusz Gajda nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

VI.          Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego agroGajda.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa PHU Tadeusz Gajda Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym PHU Tadeusz Gajda wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową,
 4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym AgroGajda.pl i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku, PHU Tadeusz Gajda dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w PHU Tadeusz Gajda
 8. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru
 9. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji: Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny – przed wysyłką prosimy o kontakt mailowy ze sprzedawcą.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr.144, poz 1204 z pozn. zmianami). Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
 1. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
 2. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt PHU Tadeusz Gajda , o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
 3. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
      PHU Tadeusz Gajda - SERWIS   Krzyż 36A 28-506 Czarnocin

VII.        Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.agrogajda.pl są przetwarzane przez PHU Tadeusz Gajda z siedzibą Krzyż 36A 28-506 Czarnocin.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.agrogajda.pl
  3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.agrogajda.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

VIII.      Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
  3. PHU Tadeusz Gajda ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego AgroGajda.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer 7 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
   2. Google Chrome
   3. Mozilla Firefox z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
   4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.agrogajda.pl..

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę rejestracyjną oraz stosować się do jej zapisów. Środki ochrony roślin mogą być kupowane tylko przez osoby pełnoletnie. Wymogiem do zakupu oraz stosowania jest posiadanie ważnego szkolenia opisanego w art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 rokuo (Dz. U. 2013, poz. 455) o środkach ochrony roślin. Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z potwierdzeniem pełnoletności oraz posiadaniu wymaganego szkolenia. 


Super produkt
Wybierz coś dla siebie
ŁAŃCUCH DO KUKURYDZY Z GUMĄ 60 ROLEK 10XA2K3
265,00 zł
SMAR MOBIL GREASE XHP 222 390 G
25,00 zł
ŁOŻYSKO 11207 FAG 35X72X52 235974
220,88 zł
ROLKA GUMOWA 18 ; Z ŁOŻYSKIEM 200.17208
35,00 zł
ŁOŻYSKO FD207 ES.207.G2 35X72X38,9 SNR
60,00 zł
ROLKA ŻELIWNO-GUMOWA 35 GRIMME NW
281,14 zł
SPINKA PASÓW PRASY ROLUJĄCEJ 1M - ZAMIENNIK MS25
307,00 zł
SHELL RIMULA R4 L 15W40 20L
370,00 zł
NAKRĘTKA MASCHIO M40X1,5 F02010133R ORYGINAŁ
55,98 zł
TULEJKA STALOWA SWORZNIA TUR 40X50X60 0076030
30,00 zł
PASEK JEZDNY GÓRNY MF 38X2960 905921M1 AGRO BELT
441,45 zł
LAMPA ROBOCZA 600W 200 LED 72 cm ; PANEL-2
235,00 zł
SWORZEŃ ŁADOWACZA TUR T-229-1 35X75 mm 0082850
118,00 zł
LAMPA ROBOCZA 420W 140 LED 52 cm ; PANEL-1
165,00 zł
ELEMENT SPRZĘGŁA JOHN DEERE Z37509 OEM JOHN DEERE
700,00 zł
LAMPA ROBOCZA 42 LED ; PANEL-7
53,00 zł
KOSA MF 3.0M , 1723545M91 NOWY TYP GŁÓWKI
500,00 zł
ŁOŻYSKO Z OPRAWĄ UCF-212 SNR
222,56 zł
CHŁODNICA WODY C-360 5-RZĘDOWA 5061303 THM
520,00 zł
ŁOŻYSKO 3208 2RS C3 40X80X20,3 SKF
350,00 zł
MIGOMAT MIG 209 ALU SYNERGIA MAGNUM
1 750,00 zł
ŁOŻYSKO 30211 55X100X22,75 SKF
90,71 zł
SHELL RIMULA R4 L 15W40 5L
100,00 zł
SHELL RIMULA R6 LM 10W40 20L
508,75 zł
SHELL RIMULA R6 LM 10W40 5L
145,00 zł
MIGOMAT MIG 350 DUAL PULS SYNERGIA MAGNUM
3 900,00 zł
MIGOMAT MIG 224/15 DUAL PULS MAGNUM
2 650,00 zł
PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 120 IGBT V2 MAGNUM
4 900,00 zł
Sprawdź nasze promocje
Sprawdź nasze wszystkie promocje na nasz sprzęt
Na obecną chwilę nie mamy towarów które by były obecne w tym dziale.
Zajrzyj później
Numer telefonu
41-35-12-107
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-18:00
Sobota  7:00-17:00